WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ


1.TARAFLAR

1.1 İşbu Web sitesi kullanım sözleşmesi (Bundan böyle kısaca ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır.) Sütlüce Mahallesi, İmrahor Cad. No:28 adresinde mukim Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İktisadi İşletmesi (Bundan böyle kısaca ‘’MÜSİAD’’ olarak anılacaktır.) İle ‘’Kullanıcı’’ arasında, Kullanıcı’nın Web sitesini kullanmasına yönelik olarak ve Web sitesinin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. MÜSİAD ve Kullanıcı işbu sözleşmede bundan böyle bir arada kullanıldığında ‘’Taraflar’’ olarak anılacaktır.

1.2. Kullanıcı, Web sitesine giriş yaparak ve/veya web sitesine üyelik talebinde bulunarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2.TANIMLAR

2.1. Web sitesi: www.emusiad.com İsimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Web sitesini ifade eder.

2.2. Web sitesi Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcının Sözleşmede tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, MÜSİAD tarafından Web sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

2.3. Kullanıcı: Web sitesinde sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanmak amacıyla web Sitesi’ne giriş yapan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.4. Ürün: Web Sitesi’nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. Web sitemiz ve ona bağlı olan tüm web sayfaları, MÜSİAD’ın malıdır ve MÜSİAD ile Altıntepsi Mah. Öztekin Mah. No:26 Bayrampaşa/İstanbul adresinde mukim MERPA BİLGİ İŞLEM LTD.ŞTİ. (Bundan böyle kısaca ‘’MERPA’’ olarak anılacaktır.) arasında akdedilen sözleşmeye istinaden MERPA tarafından işletilir.

3.2. MÜSİAD ve MERPA, www.emusiad.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunun sahibi ve işletmecisi olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla bir araya getirmektedir. MÜSİAD, Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

3.4. Sözleşmenin konusu, Web Sitesi’nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Taraflar, işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

3.5. Sözleşmenin kapsamı, sözleşmenin ve ekleri ile Web sitesi içerisinde yer alan, kullanım ve Hizmet'lere ilişkin olarak MÜSİAD tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.6. Kullanıcı, Web sitesinde sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, Web sitesi içinde yer alan kullanım ve Hizmet'lere ilişkin olarak MÜSİAD tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını, Web sitesindeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı oldukları yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

4. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı, Web sitesinin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Web Sitesi’ndeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşmede yer alan tüm şartlara, Web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2 . Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Websitesini kullanmaya başlayabilir.

4.3. Kullanıcı, Websitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Websitesinin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

4.4. Websitesini ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret sıklığı, ziyaret zamanları vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu hizmeti geliştirmek ve Websitesinin sunduğu içeriği zenginleştirmektir.

4.5. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

4.6. Kullanıcı, Web sitesinin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde MÜSİAD’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda web sitesi yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

4.8. Kullanıcı, işbu sözleşmenin 6. Maddesi ve devamında düzenlenmekte olan Gizlilik Hükümlerinde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, MÜSİAD’ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple MÜSİAD’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Kullanıcıların Web Sitesi üzerinden birbirleriyle, mağaza açarak web sitesi üzerinden satış yapan kişilerle veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri münhasıran kendileri sorumluluğundadır. İşbu sözleşme yalnızca MÜSİAD ile Kullanıcılar arasında geçerli olup, kullanıcıların kendileri arasındaki ilişki veya kullanıcı ile web sitesi üzerinden satış yapan kişi arasındaki ilişki, işbu sözleşme kapsamına kesinlikle girmemektedir ve MÜSİAD, bu kişiler arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcılar, web sitesi üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin ilgili kişilere karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabilecektir.

4.10. Kullanıcı, MÜSİAD’ın yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.11. Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, MÜSİAD ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Web sitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MÜSİAD ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜSİAD, Kullanıcının işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.12. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Web Sitesi’nin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Web Sitesi bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

5. MÜSİAD’ın HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. MÜSİAD, Web sitesinde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; sistemde mevcut bilgi ve içerikleri, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. MÜSİAD, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir.

5.2. MÜSİAD, Web sitesinde sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

5.3. MÜSİAD, Kullanıcılar ile web sitesi üzerinden satış yapan kişiler arasında Web sitesi üzerinden gerçekleşen ve Web sitesinin işleyişine ve/veya işbu Sözleşme’ ye ve/veya Web sitesinin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve MÜSİAD tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı’nın kullanım hakkına, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

5.4. İşbu Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, MÜSİAD ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.5. MÜSİAD, Kullanıcı’ların işbu sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, işbu sözleşmenin amacı ve kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla eksiksiz olarak yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6. WebSitesinde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. MÜSİAD, Websitesi içeriğinde yer alan bütün mağazalar, ikon, logo, görsel, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Websitesinde link vermek yasaktır.

5.7. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı MÜSİAD’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

5.8. Websitesine iletilen tüm eleştirilerin hakkı MÜSİAD’a aittir, istenildiği takdirde MÜSİAD tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir.

6. GARANTİ ŞARTLARI

6.1. Web sitesi üzerinden satış yapan kişiler veya üçüncü kişiler tarafından Web Sitesi’nde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı MÜSİAD’ın MÜSİAD çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. MÜSİAD, Kullanıcılar ve Web sitesi üzerinden satış yapan kişiler de dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.2. İşbu sözleşme, mer’i mevzuatın izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. MÜSİAD tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve bu nedenle MÜSİAD, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere sunduğu hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir herhangi bir garantide bulunmamaktadır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1.Kullanıcılar, Web sitesi üzerinden sunulan MÜSİAD Hizmet'lerini, MÜSİAD bilgilerini ve MÜSİAD'ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, başkasının MÜSİAD’ın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MÜSİAD'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

7.2. MÜSİAD’ın, Web Sitesi Hizmet'leri, MÜSİAD bilgileri, MÜSİAD telif haklarına tabi çalışmalar, MÜSİAD ticari markaları, MÜSİAD ticari görünümü veya Web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.3. Kullanıcılar, Web sitesi üzerinde yer alan ve MÜSİAD’a ve üçüncü kişilere ait her türlü Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı tarafından Web sitesinin ziyaret edilmesi veya Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, patlamalar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanları, salgın hastalıklar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, yangın, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla MÜSİAD’ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.2. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MÜSİAD işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından MÜSİAD’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

9. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

MÜSİAD, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web Sitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

10. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK


İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ


Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından, yorumlanmasından ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden doğan veya doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. DİĞER HUSUSLAR

13.1. Web Sitesi’nde verilen tüm servisler ve sağlayıcılar MÜSİAD’a aittir ve MERPA tarafından işletilir.

13.2. MÜSİAD, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir:

13.2.1. Web Sitesi üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Web Sitesi tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

13.2.2. MÜSİAD, işbu sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcı ile temas kurmak için de kullanılabilir. MÜSİAD tarafından talep edilen bilgiler veya Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya WEB SİTESİ üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; MÜSİAD ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcıların kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

13.2.3. MÜSİAD, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

13.2.4. MÜSİAD, web sitesi aracılığı ile alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kullanıcıların Kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde Web Sitesi sisteminde saklanmamaktadır.

13.2.5. Kullanıcıların İşlemler sürecine girdiğinde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeleri gereken iki şey vardır: Bunlardan biri tarayıcının en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu, Kullanıcıların güvenli bir internet sayfasında olduğunu gösterir ve kullanıcıların her türlü bilgisi şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak kullanıcıların satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdikleri talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler web sitemizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi MÜSİAD tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

13.2.6. Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği MERPA tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, WEB SİTESİ’nden ilk defa sipariş veren kullanıcıların siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi alıcı ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

13.2.7. Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede kullanıcılar, aklına takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilir.

13.2.8. İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Web Sitemizde MÜSİAD ve MERPA’ya ait tüm bilgiler belirtilmiştir.

13.2.9. Kredi kartı mail-order yöntemi ile Kullanıcı tarafından Web Sitesi’ne gönderilecek kimlik ve kredi kart bilgileri MÜSİAD tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş edilen ürünlerin bedeli karşılığında MÜSİAD’a kullanıcı tarafından gönderilecek onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kullanıcı kredi kartlarından çekilmesi halinde, kullanıcı tarafından doğal olarak bankaya itiraz edilebilir ve bu tutarın ödenmesi engellenebildiğinden herhangi bir risk oluşturmamaktadır.

13.2.10. Kullanıcılar, Web Sitesi’nin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişle ilgili olarak gönderilecek olan e-postalarda, asla kredi kartı numarası veya şifrelerini yazmamalıdır. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. MÜSİAD, kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

13.2.11. MÜSİAD, WEB SİTESİ’ni ziyaret eden Kullanıcı ve bunların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgilerini teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

13.2.12. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve Kullanıcı için özel tasarlanmış, Kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya kullanıcı e-postalarından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak Kullanıcı, dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

13.2.13. Kullanıcılar, her türlü soru ve öneri için destek@emusiad.com adresine e-mail gönderebilir. MÜSİAD ve/veya MERPA’ya ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilir.

Firma Unvanı: Merpazar LTD. Şti.

Adres: Altıntepsi Mah. Öztekin Cad. No:26 34040 Bayrampaşa/İstanbul

Eposta: info@merpazar.com

Tel: 0 212 213 38 73

Fax: 0 212 213 38 74